top of page

Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR SÖZLEŞME İşbu sözleşme “T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü” (İDARE) (Emek Mahallesi, Naci AYVALIOĞLU Caddesi No:13 PK: 06520 Çankaya / ANKARA) ile; “……………………………………...……………………..” (YÜKLENİCİ) (……………………….………) arasında; “……………….………………………..” çalışması yapmak üzere kurmuş oldukları sözleşme gereğince yazılı veya sözlü olarak bilgi alışverişinde bulunacaklarından gizlilik ve kişisel verilerin korunması esaslarını belirlemek üzere imzalanmıştır. İDARE ve YÜKLENİCİ bundan böyle ayrı ayrı “TARAF” ve birlikte “TARAFLAR” olarak anılabilecektir. 1-Gizli Bilginin Tanımı ve Kapsamı Taraflar veya Tarafların temsilcileri, işçileri ya da alt çalışanlarınca karşılıklı olarak açıklanan; Sözleşme’nin imzalanmasından önce veya sonra, ticari sır ya da yasal korumaya konu olan ya da olmayan, aralarındaki ilişki nedeniyle yazılı ya da sözlü olarak öğrenecekleri her türlü ticari, mali ve teknik nitelikli bilgiler, her türlü fikri, finansal data, iş ve sair planlar, talep edilen hizmete ilişkin bilgiler, veri tabanı, altyapı bilgileri, fikirler, keşifler, buluşlar, özellikler, formüller, modeller, amaçlar, standartlar, ticari sırlar, çizimler, örnekler, cihazlar, bilgisayar programları, İdare’ye ait her türlü ürün ve malzeme bilgileri, İdare’ye ait tasarımlar ve ticari sırlar, detayları, formüller, modeller, reklam, ambalaj ve pazarlama planları, ürün planları, teknik planlar, iş stratejileri, stratejik ittifaklar ve ortaklar, tedarikçiler, mali bilgiler, mühendislik bilgileri, ürün ve servislere ait veriler, her türlü yöntem ve süreçler, tahminler, personele ait her türlü bilgileri, müşteri bilgileri, ürün tasarımı, şartnameler, örnek tanıtımlar (demolar), teknik bilgiler, her türlü yöntem ve süreçler, tahminler, ürün tasarım kabiliyetleri, şartnameler, tüm ticari anlaşmalar veya taraflar arasında akdedilen anlaşmalar, gizli bilgi alışverişini içeren sözleşmeler, konuşmalar, tartışmalar, görüşmeler ya da toplantılar ve yazışmalar ile sözlü olarak mübadele edilen tüm bilgiler, •Kamuya açıklanmayan ve aralarında gerçekleştirecekleri bir temas ya da anlaşma gereği açıklanacak olan, tüm veri, örnek, teknik, ekonomik bilgi, ticarileştirme, araştırma stratejisi, ticari sırlar, idari, mali ve muhasebe bilgileri de dahil tüm bilgiler, • Fikri ve sınai mülkiyet hakları, yasal koruma altındaki her türlü bilgi, buluş, yenilik, iş, metot, patent, telif hakkı, endüstriyel tasarım, numune, örnek, marka ve ticari sır, •Üçüncü kişi ve kuruluşlarla veya taraflar arasında akdedilmiş tüm sözleşmeler, gizli bilgi alışverişini içeren sözleşmeler, •Konuşma bilgileri, çekilmiş resimler, her türlü geliştirilen numune ve örnekler, müşteri bilgileri ve görüntülü kayıtlar, •Ve yukarıda sayılanlarla bağlı kalmaksızın tüm bilgi ve stratejiler gizli bilgi kapsamına girmektedir. Bir bilginin fikri ve sınaî mülkiyet koruması başta olmak, üzere herhangi bir hukuki korumadan yararlanmaması, bu bilginin gizli bilgi olarak tanımlanmasına engel teşkil etmeyecektir. İdare’nin kendisinde olan ve erişme yetkisine sahip olduğu bilgilerle birlikte, İdare’nin veya bağlı olduğu tüm kurum ve kuruluşların ya da danışmanlık sözleşmesi kapsamında üçüncü firmalardan; dolaylı ya da doğrudan alınabilecek/temin edilecek tüm gizli bilgilerde işbu sözleşmenin kapsamında korunacaktır. Bunlar hakkında da aynı hassasiyet ve titizlik gösterilecek, sözleşmeye aykırılık halinde aynı şekilde müeyyide uygulanacaktır. 2 2- Münhasır Hak Sahipliği Taraflardan her biri kendilerine ilişkin gizli bilgiler üzerinde münhasıran hak sahibidirler. 3- Gizli Bilginin Diğer Tarafça Korunması Taraflar ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine açıklamak durumundadırlar. Taraflardan her biri diğer tarafça kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar kendilerine diğer tarafça açıklanan bu gizli bilgiyi; a) Büyük bir gizlilik içinde korumayı, b) Herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi, c) Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı, taahhüt ederler. Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken yöneticilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler. Ancak bilginin gizliliği hususunda yöneticilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar͘. Taraflar yöneticilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler. 3- Gizli Bilgilerin Açıklanabilmesi Taraflardan hiçbiri, diğerinin yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi üçüncü kişilere basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla da dahil olmak üzere açıklayamaz, aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, reklam amacıyla kullanamaz. Ancak yürürlükte olan mevzuat hükümleri ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler yine söz konusu mevzuat ve ya kararda öngörülen usul ve esaslara uygun açıklanabilir. 4- Alınması Gereken Önlemler Taraflardan biri sorumlu olduğu kişilerce diğer Tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı Tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür. Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış Taraf, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer Tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderilmesini diğer Taraftan talep etme hakkına sahiptir. 5- Gizli Bilgileri İçeren Materyallerin İadesi Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ilişkinin ya da iş bu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde ilgili sözleşme, mevzuat hükümleri veya karşı Tarafın yazılı ihtarı üzerine, derhal bu bilgilerin ait olduğu Tarafa iade edilir. 6- Kişisel Verilerin Korunması İdare ve Yüklenici, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ayrı veri sorumlusu olmaları sebebiyle, birbirlerine aktarılacak olan kişisel verilerle ilgili olarak, ilgili kişilerin verilerinin işlenmeden önce aydınlatma yükümlüğünün yerine getirildiğini, açık rıza alınması gereken hallerde açık rızalarının alınmış olduğunu kabul ve taahhüt eder. Taraflar, 3 kendisine aktarılan kişisel verileri, kendisine aktarılması amacı ile sınırlı olarak işlediğini ve amacın değişmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca gereken işlemlerin yerine getirileceğini taahhüt eder. Sözleşme süresi içerisinde aktarılan kişisel veriler, taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinin devamı süresince ve sözleşmenin sona ermesi ile birlikte ilgili mevzuatta yer alan süreye uygun ve amaçla sınırlı olmak kaydıyla saklanabilecektir. İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna başvurularak kendisine ait kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi talep edildiğinde, kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkması durumda, sözleşme tarafları bu duruma diğer tarafa bildirir; aktarım gerçekleştirilen diğer taraf nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder. Yüklenici, sözleşme süresi boyunca işlemekte olduğu kişisel verilerle ilgili her türlü kanuni yükümlülükleri konusunda İdare tarafından bilgilendirildiğini, uyarıldığını, kişisel verilerin korunması için İdare tarafından öngörülen bütün tedbirlere eksiksiz olarak uymayı kabul ve taahhüt eder. Taraflar, gerek kendi personeli gerekse üçüncü taraflarca kişisel verilere yetkisiz bir şekilde erişmesini, işlenmesini ve kişisel verilen kendisine aktarım amacı dışında kullanılmasını engellemek üzere mevzuatta öngörülen önlemleri almakla yükümlüdür. Bu çerçevede, taraflardan her biri, kanun, ilgili mevzuat ve Kişisel Verileri Korumu Kurulu tarafından öngörülen tüm yükümlülükleri tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini, aksi takdirde oluşacak ve/veya oluşabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Taraflar kendisine aktarılan kişisel veriler üzerinde her hangi bir veri ihlali olması durumunda durumu derhal diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür. Taraflar, kişisel verilerin korunması için gereken güvenlik önlemlerinin alınmaması ve kişisel verilerin sözleşme süresince ya da sözleşme süresi bitiminde hukuka aykırı kullanılmasından kaynaklanan zararların (bunlar ilgili kurum tarafından öngörülecek idari para cezaları ile zararın tazminine ilişkin tüm giderler ile işletmeye gelecek işyeri imajının zedelenmesi de dahil her türlü zararı kapsar) diğer tarafa rücu edilmesini kabul ve taahhüt eder. 7- Devir ve Süre İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca müştereken sona erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Taraflar arasındaki ilişki sona erse dahi işbu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir. Bu sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devredilemez. 8- Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulanır. 9- Kısmi Geçersizlik İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez. 10- Sözleşme Değişikliği Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir. 11- Bildirimler Bu sözleşme gereğince çekilen tüm bildirimler durumun gereğine göre, işbu sözleşmede belirtilen taraf adreslerine noter kanalıyla veya Acele Posta Servisi - iadeli taahhütlü mektupla yapılır. 4 Sözleşme, iki nüsha olarak hazırlanmış ve … / ... / …... tarihinde karşılıklı imzalanarak yürürlüğe konulmuştur. Taraflar kendi uhdelerinde kalan nüshanın her türlü vergi ve sair giderlerini ödemekle yükümlüdür.

bottom of page